Obsah

Žádost o informaci: Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Žádost:

 1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící
 2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

   3. využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ                kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

   4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

 

 

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., obdrženou prostřednictvím datové schránky dne 27. 3. 2017, Vám sdělujeme:

 

 1. Svozová místa komunálního odpadu jsou před každým č. p. a č. ev. v naší obci. Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 400 Kč na občana s trvalým pobytem v obci a ve stejné výši činí poplatek za rekreační objekty.

 

 1.  
  1. V obci je jedno sběrné místo pro tříděný odpad, sběrný dvůr nemáme
  2. Třídí se sklo, papír, plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, kov, nebezpečný odpad, objemný odpad,
  3. Sběrné nádoby na sběrném místě: 1x kontejner „zvon“1,5m3 pro sklo; 1x kontejner „zvon“1,5m3 pro plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů; 1x kontejner „zvon“1,5m3 pro papír, kovová popelnice 110l pro kov,

 

 1. Všechny sběrné nádoby pro složky tříděného odpadu jsou ve vlastnictví svozové firmy, jen pro kov je ve vlastnictví obce. Typ sběrných nádob je shodný s bodem 2. písm. c. a vlastní ho firma, které komoditu sváží, viz bod 4.

 

 1. Svozová firma RUMPOLD s.r.o.:
  • Zajištuje svoz komunálního odpadu
  • V pravidelných intervalech sváží bioodpad do jejich připravených nádob a též objemný odpad

 

Svozová firma Odpady Bohemia s.r.o.:

 • Zajištuje svoz pro papír, sklo, plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
 • V pravidelných intervalech sváží nebezpečný odpad do jejich připravených nádob